"Scopul este să trăim ortodox, nu numai să vorbim şi să scriem ortodox." (Cuviosul Paisie Aghioritul)

Cristelnița - prima întâlnire a omului cu Dumnezeu

 

Taina Botezului are multe valenţe, ea conferindu-i omului darurile dumnezeieşti, ca manifestare a iubirii lui Dumnezeu. Botezul este taina refacerii comuniunii dintâi a omului cu Dumnezeu, pe care Adam a pierdut-o prin mâncarea din pomul cunoştinţei binelui şi răului; este taina înfierii, prin care omul, îmbrăcat în Hristos prin Botez[1], capătă vrednicia de a I se adresa lui Dumnezeu cu apelativul de „Tată”. Doar într-o relaţie de filiaţie poate fi numit cineva tată. Hristos adesea le spunea oamenilor despre „Tatăl” Lui, dar şi despre „Tatăl” lor, referindu-se la aceeaşi persoană, Dumnezeu Tatăl.

Pilda fiului risipitor[2] este cel mai plastic tablou care poate ilustra efectele botezului. Omul, ca fiu potenţial al lui Dumnezeu, s-a depărtat de Tatăl Ceresc prin folosirea necugetată a libertății sale; a pierdut toată stăpânirea şi toată avuţia cu care a fost înzestrat. Toate acestea s-au petrecut cândva și în grădina Raiului. Atunci când omul a reuşit să mediteze la existenţa sa, şi-a adus aminte de Tatăl său. Părăsirea ţării străine - ţara păcatului - şi dorinţa de a fi din nou în comuniune cu tatăl său l-au făcut pe fiul risipitor să pornească pe drumul de întoarcere. Acest drum spre casa Tatălui este drumul omului spre Biserică, cu dorinţa de a intra, prin botez, în comuniune cu Dumnezeu Tatăl. Dorinţa activă a omului Îl determină pe Dumnezeu să vină spre el; şi Dumnezeu îi iese înainte. Întâlnirea de pe cale - a tatălui din pildă cu fiul său - este întâlnirea lui Dumnezeu cu omul, în cristelniţă. Punctul de întâlnire este cristelniţa.

Toată lucrarea aceasta este una duhovnicească. Fiul, îmbrăcat în haină nouă – haina pierdută în Eden, dar regăsită în apa botezului – este omul nou botezat, îmbrăcat în Hristos, Lumina lumii. „Căci, câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat” (Galateni, 3, 27). Inelul primit în deget de către fiul risipitor întors semnifică stăpânirea care i s-a redat. Prin păcat, omul a pierdut stăpânirea lumii încredinţate, devenind rob al păcatului şi stăpânit de lume. Prin botez i se redă omului stăpânirea, ieşind astfel din robia păcatului. Încălţămintea nouă, primită de către acelaşi fiu risipitor, dar reîntors, este libertatea de care se bucură un stăpân, umblând unde voieşte, iar nu unde i se porunceşte. În Biserică, Apostolul Pavel mărturiseşte despre libertatea primită prin Hristos: „Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi folosesc. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate zidesc” (1Corinteni10, 23). Iar despre bucuria ospăţului, când omul se întoarce din nou în comuniunea Tatălui, ne dă mărturie Însuşi Hristos: „Zic vouă: Că aşa şi în cer va fi mai multă bucurie pentru un păcătos care se pocăieşte, decât pentru nouăzeci şi nouă de drepţi, care n-au nevoie de pocăinţă” (Luca15,7).

Prin această pildă istorisită de Însuși Hristos, putem descoperi iubirea lui Dumnezeu reflectată în Taina Sfântului Botez. Botezul este întoarcerea omului, despărţit prin păcat în grădina Raiului, în comuniunea părintească a lui Dumnezeu. Intrarea în această comuniune are ca întreit efect: înnoirea omului prin Hristos - haina cea nouă, dobândirea libertăţii prin ieşirea din robia păcatului şi stăpânirea asupra cosmosului şi asupra sa.


Hristos, haina cea nouă a omului 

        Botezul este taina ce îl introduce pe om în trupul tainic a lui Hristos, iar trupul este Biserica Lui. „A se alipi de Hristos înseamnă a deveni mădular al Lui în corpul Bisericii, a se zidi ca o piatră vie în locaşul Domnului, pe temelia apostolilor, având aceeaşi credinţă, aceeaşi vieţuire, străbătută de acelaşi Hristos.”[3] Botezul nu este doar un act ce îi conferă omului curăţia de păcat, făcându-l nou şi lăsându-l în individualismul lui de dinainte. Omul fiind asumat de către Hristos, iar Hristos de către om, ei rămân unul în celălalt prin Duhul Sfânt, în comuniune cu Tatăl, ca efect al rugăminţii pe care Hristos o face Tatălui în gradina Gheţimani: „Eu întru ei şi Tu întru Mine, ca ei să fie desăvârşiţi întru unime, şi să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit pe ei, precum M-ai iubit pe Mine” (Ioan 17, 23). Cel care doreşte să se boteze vine la Biserică. Botezul se săvârşeşte doar în Biserică întrucât, prin această taină, cel botezat este primit ca membru al bisericii. Doar în cazurile excepţionale este permis botezul într-un alt cadru decât cel al bisericii. Biserica îi devine celui botezat casă pentru veşnicie. Când vorbim despre Biserică avem în vedere Biserica, ca locaş situat într-un anume loc și la o anumită adresă, dar avem în vedere, mai ales, comunitatea Bisericii constituită din comuniunea persoanelor cu acelaşi crez, fie ele din localităţi şi din ţări diferite sau chiar plecate din această lume văzută. 

Ritualul liturgic al botezului cuprinde cereri şi rugăciuni adresate de către Biserică lui Dumnezeu, pentru sfinţirea apei în care urmează să aibă loc Taina, precum şi binecuvântarea celorlalte lucrări ce fac parte din acest ritual. Deşi sunt gesturi făcute în chip văzut, toate gesturile liturgice sunt însoţite de lucrarea Duhului Sfânt. Nu este o lucrare pur omenească, ci una teandrică (dumnezeiască şi omenească). Aici se întâlnesc: chemarea lui Dumnezeu şi răspunsul omului, voinţa omului de a se încredinţa lui Dumnezeu şi voinţa lui Dumnezeu de a-l primi pe om în comuniunea Sa, iar ritualul liturgic este nodul de împletire al acestor lucrări - omenească şi dumnezeiască.

Omul cufundat în apa botezului, în numele Prea Sfintei Treimi, este omul cufundat în moartea lui Hristos pentru a învia cu Hristos, Cel ce a biruit moartea. Omul care alege să moară cu Hristos are certitudinea învierii, iar nu doar speranţa ei, în virtutea morţii biruite o dată pentru totdeauna de acelaşi Hristos. Această moarte a lui Hristos, survenită în urma pătimirii pe cruce, a fost dată în schimbul morţii omului. Dacă păcatul este ruptura dintre Dumnezeu şi om, efectul păcatului este moartea sau distrugerea comuniunii dintre om şi Dumnezeu. Prin întrupare, Hristos îşi asumă firea distrusă a omului, cu toată moartea ce era în ea, ca efect al rupturii de Dumnezeu, dar nepăcătuind, deoarece El rămâne permanent în ascultare de Tatăl. 

În apa botezului are loc întâlnirea omului cu Dumnezeu. Aici se reface comuniunea care a fost întreruptă de neîncrederea omului în sfatul lui Dumnezeu. Prin încredinţarea sa în moartea lui Hristos, omul se dăruieşte voii Lui. Are loc o asumare reciprocă: Hristos asumânduşi moartea omului, prin jertfa Sa, omul îşi asumă moartea lui Hristos prin încredinţarea sa. Această deschidere a unuia spre celălalt este deschiderea spre o nouă comuniune între Dumnezeu şi om. „Astfel se încheie o «învoire» între Dumnezeu şi om, afirmă Sfântul Grigorie de Nazianz. «Dacă trebuie să spunem pe scurt, puterea Botezului trebuie înţeleasă ca o învoire (συνθήκασ) cu Dumnezeu pentru a doua viaţă şi pentru o vieţuire mai curată».”[4]

La botez, omul primeşte un nume ce îl scoate din anonimatul general al creaţiei. Punerea numelui este în strânsă legătură cu dăruirea persoanei botezate în grija celui care o asumă. În lume ne identificăm prin numele familiei din care facem parte, precum şi cu numele nostru personal (prenumele). La o primă vedere, am putea spune că numele nostru este primit de la părinţi sau de la naşi, atunci când suntem înscrişi în cetăţenia din care facem parte. Din punct de vedere duhovnicesc, prin botez ne identificăm prin apartenenţa noastră la împărăţia lui Dumnezeu, prin numele nostru personal. „Se botează robul lui Dumnezeu (N) ..., Se împărtăşeşte robul lui Dumnezeu (N)..., Se cunună robul lui Dumnezeu (N)... ş.a.” Acest nume pe care îl primim la botez devine legat de identitatea noastră personală care, afiorisită lui Dumnezeu, este asumată de El. Această afiorisire omenească şi asumare dumnezeiască face ca unitatea dintre persoane să fie întărită printr-o asumare reciprocă. Chipul lui Dumnezeu se regăseşte din nou în om, prin curăţirea de tot ce îl întinase prin păcat, ajutându-l să înainteze tot mai mult spre asemănarea cu El.

Haina luminoasă cu care este îmbrăcat cel botezat este haina duhovnicească. „Dă-mi mie haină luminoasă, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină, mult-Milostive Hristoase, Dumnezeul nostru”[5], se cântă, în timp ce noul botezat este îmbrăcat cu haină albă, simbol al luminii. Aceasta este haina cea dintâi pe care Adam a pierdut-o, prin păcătuire, de s-a văzut gol. Hristos, îmbrăcămintea nouă a omului nou botezat, este simbolizat de haina cu care fiul cel risipitor a fost îmbrăcat la întoarcerea sa spre comuniunea cu tatăl său. Îmbrăcat în Hristos, Haina cea nouă, omul s-a îmbrăcat în dumnezeire, în aceași comuniune cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt, deoarece Persoanele Sfintei Treimi sunt în comuniune una cu cealaltă. Prin aceasta observăm îndemnul Mântuitorului de a ne boteza nu doar în numele Lui, ci și în numele Prea Sfintei Treimi, pentru ca această comuniune să fie veşnică: „Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Mt. 28, 19-20).

 [1] Galateni 3, 27

[2] Luca 15, 11-32

[3] Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 3,... p. 40

[4] Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 3,...p. 39

[5] Tropar din Slujba Tainei Botezului

PARACLISUL ȘI ACATISTUL CUVIOSULUI ȘI DE DUMNEZEU PURTĂTORULUI PĂRINTELUI NOSTRU NICHIFOR LEPROSUL FĂCTORUL DE MINUNI(Alcătuire a Egumenei Isidora Aghierotheitissa)

Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor.
Strana: Amin.

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă in picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit este duhul în mine şi inima mea încremenită înăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului. (de 4 ori)

Glasul 4 Cel ce Te-ai înălțat pe Cruce…

Cu cuget viteaz precum Iov ai răbdat lepra trupului tău, Nichifore, curățind strălucit a sufletului haină. Scara virtuților desăvârșit o ai urcat ajungând, prin a ta nevoință, la viețuirea Îngerilor, neîncetat cântând lui Dumnezeu: Ție se cuvine slavă, Treime de o ființă. 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.          Rănile trupului le purta, ca un alt Iov, cu multă răbdare, Nichifor Leprosul și precum aurul a strălucit. Preasfintelor sale Moaște să ne închinăm, căci revarsă har preadulce de minuni, și acum aflat-a mare îndrăzneală a mijloci către Domnul.  
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A Născătoarei de Dumnezeu:

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50
Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit, şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit, şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale, şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit, inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.


CANONUL

al cărui acrostih, în greacă, este:
„Bucură-te, Nichifore, strălucirea cea nouă a leproșilor”.

Cântarea 1 (glasul 8). Apa trecând-o ca pe uscat…

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Pe vasul curat al harului, mai alb la suflet decât toată zăpada, pe Nichifor Leprosul veniți toți în imne preacurate să îl mărim.

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Pe pecetea iubirii cea sfințită, pe cel ce a străbătut drumul credinței cu vitejie, întru nădejdea Împărăției de sus, acum pe Nichifor Leprosul să îl fericim.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Cu sudorile cuvioasei petrecerii tale, dumnezeiescul tău suflet, Nichifore, cu adevărat făcându-l decât aurul mai strălucit, spre Dumnezeu mâinile tale ai întins.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Graiurile negrăite ale lui Gavriil, auzindu-le, Fecioară Preasfântă, cu toată supunerea, ai născut lumii pe Dumnezeu și neascultarea Evei ai îndreptat.

Cântarea 3. Doamne, Cel ce ai făcut…

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Din Creta ai răsărit ca un nou soare și tot pământul îl înnoiești cu bună cuviință cu razele viețuirii tale, fiule al luminii, Nichifore, și pururea risipești negura patimilor.

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Cu înțelepciune ai străbătut calea îngustă a monahilor, cu toată răbdarea, preafericite, viețuind, și cetele celor fără de trup ajungându-le, Nichifore, în trup fiind, cu adevărat schima îngerească ai cinstit.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Hristos, Cel Ce ține marea nemăsurată a tămăduirilor și prin boală îi învață pe cei care pe care îi primește ca pe niște fii adevărați, ți-a dat, Nichifore, lepra trupului tău, ca o încredințarea a dragostei.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Fecioară, ceea ce ești, întocmai cu numele, Stăpână a toată lumea, sufletul meu robit de păcate, arată-l, cu rugile tale de maică, mai presus de patimi, ridicându-l iarăși la slava mea dintâi.

Vindecă, ale noastre patimi cu rugăciunile tale, Nichifore, cel ce cu vitejie ai îndurat lepra trupului tău, ajungând la măsura desăvârșită a răbdării.

Caută cu milostivire, Preacântată, Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu.

Ectenia și sedealna
Glasul 2. Ceea ce ești rugătoare caldă…

Durerile îndelungate ale leprei ai îndurat, cu suflet viteaz și cuget răbdător, lui Dumnezeu aducând cântare bucuros, Nichifore, și slăvind neîncetat, cu buze curate, dumnezeiasca bunătate. 


Cântarea 4. Auzit-am, Doamne…

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Plăcerile trupului, Nichifore, le-ai omorât, cu toată înfrânarea viețuind, iar duhul dumnezeiește l-ai înviat.

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Nume având întocmai cu chemarea cea cerească, fericite Nichifore, ai biruit toate taberele vrăjmașului.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Orbirea ochilor tăi îndurând-o, Nichifore, înăuntrul tău vedeai strălucirile Sfântului Duh și lumina neapropiată cu raze scânteietoare.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Graiurile proorocilor cele despre tine, Preacurată, s-au împlinit, căci fără ispită bărbătească ai născut pe Cel pe Care de demult mai înainte L-au vestit.

Cântarea 5. Luminează-ne pe noi…

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

          Așezat-ai mintea ta pe piatra Domnului tău, Nichifore; de aceea ai rămas tare ca un diamant și de dureri nu te-ai temut.

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

          Lepra trupului, precum Iov, ai răbdat-o; de aceea strălucești, Nichifore, cu sufletul, mai mult decât aurul și argintul de mare preț.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

          Pus-ai nădejdea ta în Dumnezeu, Cel Ce este Ocrotitorul orfanilor și al văduvelor, cu părintească îndurare, și de la El ai aflat ajutor.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

          Turn întărit împotriva vrăjmașilor ești, Stăpână, nimicind meșteșugirile lor, ca ceea ce ai născut pe Cel Ce are putere nemăsurată.

Cântarea 6. Rugăciunea mea…

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

          Întărit de harul lui Dumnezeu, împotriva patimilor pământești, Nichifore, boala trupului tău ai primit-o ca pe un dar al iubirii lui Dumnezeu Care dorește mântuirea oamenilor din nemăsurată îndurare.

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

          Ca pe o făclie a Treimii așezată pe munte de știm, Nichifore, ce lin răspândește tuturor lumina și strălucirea Duhului, cea care risipește negura patimilor și luminează marginile lumii.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

          Biruit-ai semețiile vrăjmașului, Nichifore, cu dumnezeiasca ta smerenie, căci cu suflet mulțumitor ai primit durerile și rănile trupului tău și cu adevărat te-ai făcut nemăsurat mai alb decât zăpada.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

          Pântecele tău cel sfânt s-a făcut mai desfătat decât cerurile, Marie, căci a încăput pe Dumnezeu pe Care nu Îl cuprind marginile cerului. Pe Acela roagă-L, ca o maică, să mă izbăvească de strâmtorarea patimilor.

Vindecă, ale noastre patimi cu rugăciunile tale, Nichifore, cel ce cu vitejie ai îndurat lepra trupului tău, ajungând la măsura desăvârșită a răbdării.

Curată, care prin cuvânt pe Cuvântul în chip netâlcuit L-ai născut în zilele din urmă, roagă-L, ca una ce ai îndrăznire de maică.

Ectenia


Condacul 1.

Pe nevoitorul înfrânării cel prea viteaz, pe diamantul neclintit al răbdării, cel încercat în suferința bolii, care astfel pe Dumnezeu L-a slăvit, pe Nichifor Leprosul să-l lăudăm, zicând: Bucură-te, cel ce porți numele biruinței.

Cu osârdie să cântăm neprihănita viețuire pe pământ a lui Nichifor cel Lepros și, lăudând râvna lui cea cerească, să strigăm cu glas îngeresc așa:

Bucură-te, al alegerii vas;
Bucură-te, mir înmiresmat;
Bucură-te, a Bisericii mlădiță înflorită;
Bucură-te, a Evangheliei roadă îmbelșugată;
Bucură-te, cel ce glasul Domnului care te-a chemat l-ai ascultat;
Bucură-te, cel ce crucea pe umeri din copilăriei ai purtat;
Bucură-te, cel ce prin lepră ca aurul te-ai curățit;
Bucură-te, cel ce mai mult decât zăpada după cuviință te-ai albit;
Bucură-te, candelă neadormită a luminii dumnezeiești;
Bucură-te, fântână nesecată a darurilor cerești;
Bucură-te, bărbat al alesei chemării;
Bucură-te, părinte al îmbelșugatei îndurări;
Bucură-te, cel ce porți numele biruinței!
         
          2.
De povara trândăviei și întunericul patimilor ai fugit, Nichifore Leprosule, și, lumina nepătimirii dobândind și de aripile Duhului fiind ridicat, ai alergat la lăcașurile cerești unde Domnului Dumnezeu strigai cu cuget treaz: Aliluia.

De bunăvoie, Nichifore Leprosule, din copilărie ai alergat la Hristos și cu osârdie ai ridicat crucea pe umerii tăi, urmându-I neîmpiedicat până la sfârșit. De aceea și noi cu bucurie strigăm:

Bucură-te, al Domnului slujitor;
Bucură-te, al demonilor nimicitor;
Bucură-te, al dreptății ucenic înțelepțit;
Bucură-te, că judecățile lui Dumnezeu ai iubit;
Bucură-te, al mărețiilor Edenului scriitor;
Bucură-te, al răsplăților cerești moștenitor;
Bucură-te, pecetea de neșters a stăruinței;
Bucură-te, temelia dumnezeieștilor nevoințe;
Bucură-te, candelă de aur cu foc luminos;
Bucură-te, liră cu viers dulce și preafrumos;
Bucură-te, părinte Nichifor, podoaba leproșilor;
Bucură-te, Cuvioase de Dumnezeu văzător,toiagul orbilor;
Bucură-te, cel ce porți numele biruinței!

          3.
Cu lacrimi, privegheri, rugăciuni și postire te-ai apropiat de Domnul Dumnezeu, Nichifore Leprosule pururea pomenite, și cu El vorbind mereu de aproape, ca un prieten cu prietenul său, după cuviință îi aduceai cântare, strigând: Aliluia.

„Din dragoste pentru Tine, Făcătorule de bine, Mântuitorul meu, rabd fără cârtire durerile grele ale trupului meu, ca să urmez jertfa Ta pe Cruce”, strigai, o, Leprosule Nichifore. Iar noi, urmând dăruirea ta, îți strigăm cu mulțumire acestea:

Bucură-te, Atlas al răbdării;
Bucură-te, temelie a bărbăției.
Bucură-te, al monahilor călăuză nerătăcită;
Bucură-te, dreptar de viețuire monahală și pildă;
Bucură-te, cel ce patimile stricătoare de suflet le-ai ucis prin nevoință;
Bucură-te, cel ce puterile sufletești ta le-ai înviat prin umilință;
Bucură-te, cel ce chipurilor viețuirii îngerești ai râvnit;
Bucură-te, cel care pe calea strâmtă și anevoioasă ai pășit;
Bucură-te, carte care dragostea către Dumnezeu adeverește;
Bucură-te, bici care înșelăciunea vrăjmașului o stârpește;
Bucură-te, cel ce ai cunoscut roua cugetătoare din Ermon;
Bucură-te, cel ce ai adunat bogăție în tainicul Sion;
Bucură-te, cel ce porți numele biruinței!

4.
Încingând, Nichifore, în chip cugetător, mijlocul tău cu brâul asprei înfrânării, ai omorât patimile trupului tău, trăind în lume ca unul fără de trup, și, iubitor al viețuirii îngerești făcându-te, cu Îngerii Îl slăveai pe Dumnezeu, cântând: Aliluia.

Strălucit-ai foarte, o, Nichifore Leprosule, cu frumusețea slavei tale dumnezeiești, luminând Biserica lui Hristos. Împodobit cu cununa cinstei celei alese, ne umpli de mirare, încât cu dorire îți strigăm așa:

Bucură-te, a Cretei bucurie;
Bucură-te, a Hiosului podoabă;
Bucură-te, cel ce ai urât lanțul cel greu al lumii;
Bucură-te, cel ce ai purtat sfânta schimă îngerească;
Bucură-te, că spre mângâierea credincioșilor ai deschis a ta gură;
Bucură-te, că buzele ți-ai deschis spre învățătura cea bună;
Bucură-te, al viei dumnezeiești credincios lucrător;
Bucură-te, al ogorului Domnului bun semănător;
Bucură-te, cel ce ai aflat a virtuților sufletului filozofie;
Bucură-te, cel ce ai pătruns a mărețiilor cerești teologie;
Bucură-te, cel ce făceai rugăciuni zi și noapte;
Bucură-te, cel ce mulțumeai lui Dumnezeu pentru toate.
Bucură-te, cel ce porți numele biruinței!

5.
Semne și minuni mai presus de fire săvârșeai, prin lucrarea minunată a lui Dumnezeu, Nichifore Leprosule pururea pomenite. Căci te-ai ridicat deasupra pământului, stând multă vreme înălțat, unde aduceai laudă lui Dumnezeu cel din ceruri, cântând din inimă cu sârguință: Aliluia.

Să vedem vitejia lui Nichifor cel Lepros, pe care vreme de mulți ani a arătat-o, închis în spitalul de leproși din Hios. Și, minunându-ne de răbdarea lui, să strigăm din inimă așa:

Bucură-te, Nichifore pururea pomenite;
Bucură-te, nevoitorule neclintite;
Bucură-te, cel ce nevoințelor lui Iov ai urmat;
Bucură-te, cel ce în arena leproșilor ai răbdat;
Bucură-te, că ceata noilor asceți ai împodobit;
Bucură-te, că pe calea tuturor cuvioșilor ai pășit;
Bucură-te, că ai cunoscut bogăția marilor daruri;
Bucură-te, că ai adunat comoara cereștilor bunătăți;
Bucură-te, cel ce nădejdea cea bună în schimb ai luat;
Bucură-te, cel ce dragostea lui Dumnezeu a împărtăși ai învățat;
Bucură-te, cel ce ai răsărit din Creta cu strălucire;
Bucură-te, cel care lin luminezi întreaga zidire;
Bucură-te, cel ce porți numele biruinței!

          6.
          Câștig socoteai durerile trupului, fericite Nichifore Leprosule, și, precum Iov, îi mulțumeai din inimă lui Dumnezeu, slăvind a Lui milă și nemăsurata iubire de oameni, și cântai cu osârdie cântarea de mulțumire: Aliluia. 

          Cuvinte deșarte nu aveai pe buzele tale, Părinte de Dumnezeu înțelepțite Nichifore, pentru că ai iubit tăcerea ca pe o comoară și cu slovele rugăciunii te îndeletniceai. Dar cu sfaturile tale folositoare pe credincioși îi întăreai și acum pe toți ne înveți cu încredințare a striga ție:

Bucură-te, primăvară a bunei credințe;
Bucură-te, floare a adevărului;
Bucură-te, că te-ai făcut lui Dumnezeu lăcaș sfințit;
Bucură-te, că din cer ploaia harului ai primit;
Bucură-te, slujitor osârdnic al poruncilor sfinte;
Bucură-te, cel ce ai pătruns ale Scripturii înțeleptele cuvinte;
Bucură-te, că ai luat răsplățile nestricăcioase după vrednicie;
Bucură-te, că în lăcașurile drepților te sălășluiești întru mărire;
Bucură-te, căci Crucea Domnului, ca pe un toiag ai luat;
Bucură-te, cel ce pe calea cuvioșiei bine ai umblat;
Bucură-te, al Bisericii fiu, prietenul lui Hristos;
Bucură-te, al înțeleptului Antim ucenic credincios;
Bucură-te, cel ce porți numele biruinței!

          7.
          Cât sunt de dulci, cu adevărat, mai mult decât mierea și fagurele cuvintele Evangheliei pe care le aveai mereu pe buzele tale, Părinte Nichifore de Dumnezeu înțelepțite. Totodată Psaltirea lui David o citeai și împreună cu el strigai cu bucurie Domnului tău cântarea de mulțumire: Aliluia.

          Nard ales și de preț aduceai din inimă lui Hristos, Nichifore, darul multelor tale lacrimi. Căci cu virtutea umilinței te-ai îmbogățit, plânsul îl aveai tovarăș nedespărțit, iar amintirea morții îți era mângâiere. De aceea și acum ne mângâi pe noi cei ce te pomenim și cu dorire îți strigăm ție mereu: 

Bucură-te, prietenul liniștirii;
Bucură-te, cunoscătorul înfrânării;
Bucură-te, râu îmbelșugat de daruri minunate;
Bucură-te, ocean adânc de minuni nenumărate;
Bucură-te, cel ce sprijini pe cei de furtuni clătinați;
Bucură-te, cel ce bucuri pe cei cumplit înviforați;
Bucură-te, icoană a împreună-pătimirii de Dumnezeu pictată;
Bucură-te, al purtărilor celor bune pildă adevărată;
Bucură-te, că vorbeai cu Dumnezeu ca și cu un prieten adevărat;
Bucură-te, că de El prin dragoste te-ai apropiat;
Bucură-te, pildă a ascultării adevărate și desăvârșite;
Bucură-te, cunoscător al petrecerii celei bune și neprihănite;
Bucură-te, cel ce porți numele biruinței!

          8.
          Străin te-ai făcut de lucrurile lumii, o, Nichifore, depărtându-te de bună voie și sălășluindu-te în casa Domnului tău, căci ai cunoscut îndurarea Sa părintească. De aceea, ca un fiu, îi aduceai dragostea ta și cu bucurie cântai cântarea cuvenită: Aliluia.

          Lumina ochilor trupului tău, datorită leprei treptat pălea, Nichifore, și ai ajuns până la suferința desăvârșitei orbiri. Dar frumusețea lui Dumnezeu cea negrăită o vedeai, a Cărui icoană o arăți celor ce cu credință strigă ție cu dorire acestea:

Bucură-te, leagăn al bunei cuviințe;
Bucură-te, a sfeșnicului strălucire;
Bucură-te, cel ce inimile credincioșilor întărești;
Bucură-te, cel ce negura patimilor risipești;
Bucură-te, cel ce înveți pașii căii celei drepte;
Bucură-te, cel ce arăți ale urcușului dumnezeiesc trepte;
Bucură-te, trâmbiță ce răsună învățăturile dumnezeiești;
Bucură-te, liră ce viersuiește cântările îngerești;
Bucură-te, al Bisericii strălucit mărgăritar;
Bucură-te, al Împărăției cerești cetățean;
Bucură-te, cel ce bine în casa lui Dumnezeu ai semănat;
Bucură-te, cel ce roade tainice din belșug ai secerat;
Bucură-te, cel ce porți numele biruinței!

9.
Bogat în milă și îndurare fiind, cu dragoste împreună-pătimitoare ai sprijinit pe cei ce pătimeau cumplit, Nichifore, și tuturor ai împărtășit comoara iubirii tale, ca un fiu al lui Dumnezeu cel iubitor de oameni, Căruia cântarea iubirii tale îi aduceai în psalmi de laudă: Aliluia.

Ca un trandafir frumos și desfătător, ai înflorit în insula Creta, o, Nichifore, și zidirea toată ai înmiresmat cu mirul dumnezeieștii tale viețuiri. Iar acum înmiresmezi și simțirile sufletului nostru ale celor ce cu credință îți strigăm acestea:

Bucură-te, crin al Bisericii;
Bucură-te, dar al ospățului;
Bucură-te, a iubiri lui Hristos frumusețe potrivită;
Bucură-te, a sfintelor virtuți desfătare neprihănită;
Bucură-te, cel ce cu lacrimile tale udai așternutul tău;
Bucură-te, cel ce ai aflat izvorul bucuriei înlăuntrul tău;
Bucură-te, căci ca o pasăre a pustiului privegheai;
Bucură-te, că nevoințele în chilie le răbdai;
Bucură-te, a neagonisirii pecete de neșters;
Bucură-te, putere a smereniei cu adânc înțeles;
Bucură-te, chitară cu multe strune a Duhului Sfânt;
Bucură-te, alăută cu viers dulce a dumnezeiescului cânt;
Bucură-te, cel ce porți numele biruinței!

          10.
          Saltă, insulă Creta, și ca o mamă te bucură la pomenirea lui Nichifor Leprosul. Căci pe acesta l-ai adus Domnului Dumnezeu, ca pe o floare cugetătoare plină de sfântă mireasmă, de care desfătându-ne, ne bucurăm și în Biserici cântăm cântarea: Aliluia.

          Cine poate povesti în cuvinte, după măsură, răbdarea ta, o, Nichifore Leprosule? Căci tu ai purtat crucea bolii, fără a fi copleșit de povara durerilor, până ce ai intrat în bucuria celor drepți împreună cu care îți strigăm cu bucurie:
           
Bucură-te, cel ce strălucești între cei drepți;
Bucură-te, cel ales între cuvioși;
Bucură-te, făclie pe munte așezată și dătătoare de lumină;
Bucură-te, candelă dumnezeiască de untdelemn plină;
Bucură-te, că de furtuna patimilor înțelepțește ai fugit;
Bucură-te, că ai ajuns cu bine la limanul liniștit;
Bucură-te, oglindă ce răsfrânge lumină nouă și dumnezeiască;
Bucură-te, organ cu armonie frumoasă și cerească;
Bucură-te, că ai albit tunica urâtă a stricăciunii;
Bucură-te, că ai purtat haina bucuriei celei mai bune;
Bucură-te, cel neprihănit în viețuire și fără pată în purtare;
Bucură-te, cel ales în petrecere și folositor în cuvinte;
Bucură-te, cel ce porți numele biruinței!

          11.
          Nu ai dat somn ochilor tăi nicidecum, nici genelor tale dormitare, fericite Nichifore Cuvioase, ci ziua și noaptea vorbeai cu Dumnezeu ca un prieten, aducându-I cântare neîncetat. Stăruind în cereri și rugăciuni, din adâncul inimii strigai: Aliluia.

          Păzitor al poruncilor Domnului ai fost, întru cunoștință plinindu-le, ca o slugă bună, Nichifore. De aceea și talantul dat ție l-ai înmulțit și ai auzit din gura Stăpânului: „Intră în Rai!”. Iar acum auzi laude și de la noi, cei ce după cuviință îți zicem:

Bucură-te, cel vrednic de laude;
Bucură-te, cel căruia se cuvin cununi;
Bucură-te, cel minunat între Părinți și Drepți;
Bucură-te, cel ales între moștenitorii Domnului;
Bucură-te, că averea cea bună ai păzit;
Bucură-te, că locuirea în Eden ai pecetluit;
Bucură-te, Cuvioase de Dumnezeu înțelepțit, asemenea cu Îngerii;
Bucură-te, stâlp al Bisericii de o lumină cu stelele;
Bucură-te, al slavei vlăstar adevărat și vestit;
Bucură-te, căci cu Sfintele Daruri cu dragoste te-ai împărtășit;
Bucură-te, că lui Dumnezeu ca un fiu Tatălui său ai slujit;
Bucură-te, că ascultarea cea bună i-ai arătat lui Antim.
Bucură-te, cel ce porți numele biruinței!

12.
Har peste har făcător de minuni ai primit din belșug de la Dumnezeu, Nichifore. De aceea vindeci, cu rugăciunile tale, bolile celor în neputință; sprijinitor prea milostiv ești celor ce pătimesc și ajutător celor care te cheamă și cântă lauda: Aliluia.

Minciună nu s-a aflat pe buzele tale nicidecum, nici măcar spre folosul aproapelui tău, blândule și înțelepte Nichifore, ci, întru adevăr, pe toți i-ai iubit ca pe niște frați ai tăi adevărați și de la toți ai primit dragoste și prețuire, ca o cinstire a evlaviei. Pentru aceasta, adunându-ne acum îți strigăm ție după datorie acestea:

Bucură-te, vas al harului;
Bucură-te, vistierie a Duhului;
Bucură-te, cel ce bogăția darurilor slavei ai primit;
Bucură-te, care la rându-ți pe Dumnezeul îndurărilor L-ai slăvit;
Bucură-te, că trupul tău lepros prin nevoință l-ai îndumnezeit;
Bucură-te, că sufletul tău curat cu sfințenia l-ai potrivit;
Bucură-te, cel pe care cetele drepților strălucit te-au întâmpinat;
Bucură-te, cel pe care oștirile îngerești la Dumnezeu te-au ridicat;
Bucură-te, al Cretei și al Hiosului fierbinte ocrotitor;
Bucură-te, al Alexandriei milostiv apărător;
Bucură-te, al leprozeriei din Atena păzitor;
Bucură-te, stareț înțelept al lui Eumenie și sfătuitor;
Bucură-te, cel ce porți numele biruinței.

13.
O, Nichifore Leprosule, cel ce Cuvioșilor Părinți te-ai alăturat în vremurile din urmă, și petele sufletelor noastre, cele din lepra patimilor,  cu rugăciunile tale curățește-le, rugămu-te, pentru ca, închinându-ne la comoara înmiresmată a Moaștelor tale, să avem parte de binecuvântarea milei și purtării tale de grijă și cântare de mulțumire să aducem: Aliluia.


Condacul. Glasul 2. Ceea ce ești ocrotitoare creștinilor…

          Pe calea îngustă a bolii ai mers, Nichifore, și cu totul ai urmat pe Stăpânul, ca un fiu vrednic și credincios. Jugul Lui cel ușor și povara cea bună pe umeri le-ai purtat; pentru aceasta, bucurându-te, ai intrat în odihna plină de desfătare a slavei celei veșnice, cu mulțumire veselindu-te.

Prochimen

Cinstită este înaintea Domnului moartea Cuviosului Lui. (de două ori)

Stih: Așteptând am așteptat pe Domnul și a luat aminte la mine.

Evanghelia (Matei 11, 27-30)

Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Toate Mi-au fost date de către Tatăl Meu şi nimeni nu cunoaşte pe Fiul, decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaşte nimeni, decât numai Fiul şi cel căruia va voi Fiul să-i descopere. Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre. Căci jugul Meu e bun şi povara Mea este uşoară.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Pentru rugăciunile Cuviosului Tău, Milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre.

Stih: Milostive, miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, și după mulțimea îndurărilor Tale curățește fărădelegea mea.

Stihira, glasul al 6-lea, podobie: Toată nădejdea…

Scara cerească a virtuților, Nichifore, cu cuget dumnezeiesc și suflet viteaz o ai urcat. Precum Iov ai îndurat lepra trupului și orbirea ochilor tăi, răni, chinuri și toată durerea mădularelor. La înălțime ridicându-te, frumusețea celor cerești ai văzut și slava pe care Domnul Dumnezeu a gătit-o celor ce pururea plinesc poruncile Lui.

Preotul: Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău…

Doamne miluiește (de 12 ori).

Cântarea 7. Tinerii cei ce din Iudeea…

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Neîncetata rugăciune ai avut-o ca pe o aleasă lucrarea în viața ta, prin care cu Dumnezeu vorbeai, urmând, Nichifore, petrecerea Îngerilor și strigând: Dumnezeul Părinților, bine ești cuvântat.

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Călăuzit, fericite, de Sfântul Antim cel din Hios, ai urmat calea nevoinței, Nichifore, și mari biruințe ai purtat; de aceea cununi ai primit din mâna cea purtătoare de viață.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Aducând Domnului la miezul nopții sfintele tale rugăciuni, Nichifore, stăteai ridicat deasupra pământului, minunând pe ucenicul tău Eumenie care te-a văzut, împreună cu care Îi aduci lui Dumnezeu cântare în veci.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cu adevărat cupa cu mană pe tine te-a preînchipuit, Fecioară Maică Curată, căci în pântecele tău ai păzit Pâinea vieții cea cerească, pe Hristos Care negrăit hrănește sufletele credincioșilor.

Cântarea 8. Pe Împăratul ceresc…

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

          Cu dumnezeieștile tale cuvinte și înțeleptele sfaturi, dăruiai, Nichifore, dulce mângâiere sufletelor celor necăjiți.

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

          Vistierie a neagonisirii mare și sigură te avem, Nichifore, că te-ai făcut, fericite, sărac cu inima.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

          Pe cele de departe ca aproape le vedeai cu ochii sufletului, Nichifore, căci cu dumnezeiasca vedere a duhului te-ai împodobit.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

          Împodobită cu dumnezeiasca slavă, Fecioară, de-a dreapta Împăratului ceresc ai șezut, ca a lumii Stăpână.

Cântarea 9. Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu…

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

          Lesne ai purtat povara prea grea a leprei, Nichifore, și în cetatea liberă a lui Dumnezeu cu zbor ușor te-ai mutat.

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

          Sămânța Evangheliei, Nichifore, în pământul inimii tale bune și frumoase sădită, spic îmbelșugat a odrăslit.

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

          Candela sufletului tău, Nichifore, ai umplut-o cu untdelemnul răbdării și Mirele Hristos în ceata fecioarelor înțelepte te-ai numărat.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

          Racla Moaștelor tale pururea izvorăște harul Mângâietorului și mireasma vieții celor ce li se închină cu evlavie, Nichifore.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

          Ca o lună prealuminoasă răsari lumii, Născătoare de Dumnezeu, lumina neapusă, ca ceea ce pe Soarele cel mare al slavei ai născut.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi preanevinovată si Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.
Megalinariile
(al căror acrostih în greacă este: „al Isidorei”)

Ca părtaș să te facă bucuriei veșnice în ceruri, Nichifore, Stăpânul ți-a dat în viață chinurile și necazurile leprei, ca un Părinte milostiv.

Dreptar adevărat al smereniei te știm și pildă de răbdare, stâlp al privegherii și lucrător al ascultării, Nichifore, și mare dascăl al rugăciunii.

Biruit-ai cu adevărat, precum Iov, durerile, prin răbdare, Nichifore; de aceea, împreună cu el te bucuri în veci de vederea lui Dumnezeu cea negrăită și ești slăvit.

Vino, mulțime dumnezeiască a iubitorilor de Hristos, pe Nichifor Leprosul, prietenul lui Hristos, acum după vrednicie cu cântări de laudă să îl împodobim, ca pe un luptător ales al sfintei răbdări.

          Ca un strugure copt, Nichifore, zdrobit în teasc de lepra prea dureroasă, ai dat vinul virtuților cel dumnezeiesc care bucură inimile celor ce te laudă.

          Toiagul puterii lui Dumnezeu avându-l, Nichifore, ca o cârjă tare, ai alergat cu dârzenie pe calea strâmtă a vieții care duce la lărgimea locașurilor dumnezeiești.

          Piatră a răbdării fiind, neclintit te-ai arătat în necazuri, Nichifore, și în cuptorul durerilor fiind încercat, mai luminos cu mult decât aurul strălucești.

          Astăzi se bucură puterile îngerești văzând sfântul suflet al lui Nichifor lângă tronul Stăpânului cu ele împreună șezând și de slava curăței strălucind.

Apoi Megalinaria Sfântului Bisericii.

Toate oştirile îngerilor, Înaintemergătorul Domnului, cei doisprezece Apostoli şi toţi sfinţii, împreună cu Născătoarea de Dumnezeu, faceţi rugăciune ca să ne mântuim noi.
Trisaghionul
Troparul. Glasul 1. Locuitor pustiului…

De ale Cuviosului Nichifor Leprosul lupte și vitejie în nevoință s-au minunat Îngerii. Căci ca un alt Iov durerile a răbdat, slăvind pe Dumnezeu, iar acum s-a încununat de la El cu slava facerii de minuni. Bucură-te, călăuzitorule al Monahilor, bucură-te, far de lumină, bucură-te, cel ce mireasmă de bucurie izvorăști din Moaștele tale.

Ectenia și Apolisul.

Troparele

Glasul 2. Când de pe lemn…

Bucură-te, al răbdării nevoitorule, făclia mângâierii, a nădejdii sfântă icoană, a credinței pecete, plinire a dragostei, dascălul rugăciunii, dreptar al înfrânării, comoară preadorită a curăției. În cuptorul leprei fiind încercat, strălucești lumii, Nichifore, decât aurul cu mult mai minunat.

Stăpână, primește rugăciunile robilor tăi și ne izbăvește pe noi de toată nevoia și necazul.

Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.

Pentru mijlocirile tuturor Sfinților, Doamne, și ale Născătoarei de Dumnezeu, pacea Ta dă-ne-o nouă și ne miluiește pe noi, ca Un singur îndurat.

De primejdiile de tot felul pe robii tăi păzește-i, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să te slăvim pe tine, nădejdea sufletelor noastre.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...