"Scopul este să trăim ortodox, nu numai să vorbim şi să scriem ortodox." (Cuviosul Paisie Aghioritul)

Reprezentarea iconografică a Schimbării la Faţă
Potrivit unei vechi tradiții, evenimentul istoric al Schimbării la Față a Domnului a avut loc cu 40 zile înaintea Pătimirii Sale. Dar Sfinții Părinți au strămutat Sărbătoarea după Paști, în data de 6 august, cu 40 zile înaintea praznicului Înălțării Sfintei Cruci, pentru a evidenția semnificația eshatologică a sărbătorii Schimbării la Față a Domnului care încheie salba praznicelor împărătești dintr-un an liturgic.
Dacă denumirea în limba greacă a sărbătorii Schimbării la Față a Domnului este Metamorphosis (Transfigurarea), iar în limba slavonă Preobrajenie, Sfântul Antim Ivireanul o numește foarte sugestiv Dumnezeiasca Înfrumusețare a lui Hristos.

Schimbatu-Te-ai la faţă, în munte,
Hristoase Dumnezeule,
arătând ucenicilor Tăi slava Ta, pe cât li se putea; 
strălucească şi nouă, păcătoşilor, lumina Ta cea pururea fiitoare,
pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, 
Dătătorule de lumină, slavă Ţie!

Persoane, sensuri și simboluri ziditoare

în icoana Schimbării la Faţă a Domnului

Mântuitorul Iisus Hristos Se află în centrul compoziţiei, în partea superioară, înconjurat de o mandorlă alcătuită din cercuri concentrice în nuanţe de albastru în degradé. Albastrul capătă aici înţelesul simbolic al lumii cereşti, dar și al întunericului supraluminos ce-L înconjoară.
  Domnul Hristos Se înfăţişează Apostolilor ca una din Persoanele Sfintei Treimi, stând de vorbă cu Moise şi cu Ilie despre viitoarea Sa Patimă, iar Faţa Sa strălucea ca soarele. Lumina ce izvorăşte din Hristos este însuși harul dumnezeiesc cel necreat care este prezent în întreaga Sa fiinţă.
  Din trupul transfigurat al lui Hristos pornesc raze, semn al slavei Domnului, care îi luminează atât pe Moise şi pe Ilie, cât şi pe cei trei Apostoli, și indică în acelaşi timp prezenţa Duhului Sfânt Care în momentul Schimbării la Faţă se manifestă și sub forma unui nor luminos (cf. Matei 17, 5).
   Hristos este îmbrăcat în veşminte albe, strălucitoare, semn al curăţiei Lui depline și al îndumnezeirii trupului Său - „Cel ce te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină” (Psalmul 103, 2).
În mâna stângă ţine filacterul, simbol al propovăduirii, iar cu mâna dreaptă binecuvintează.
Spre deosebire de faţa lui Moise care strălucea de o slavă venită din afară după revelaţia din muntele Sinai (cf. Ieșirea 34, 29), Faţa lui Hristos apăru pe muntele Taborului ca un izvor de lumină, izvor al vieţii dumnezeieşti făcute accesibilă omului.
„Arătat-a Hristos ucenicilor taina în Tabor, strălucind cu faţa mai mult decât razele soarelui, hainele Sale fiind luminoase şi albe ca zăpada, Cel ce se îmbracă, precum zice psalmistul, cu lumina ca şi cu o haină.” (Canonul Utreniei din ziua Înainteprăznuirii, cântarea a V-a)

Muntele Tabor apare în icoana Schimbării la Faţă având trei culmi: una pentru Hristos şi celelalte două pentru Moise şi Ilie. Muntele constituie un element esenţial al peisajului biblic, fiind locul privilegiat al rugăciunii; el semnifică îndepărtarea de lume şi apropierea de Dumnezeu și este locul prin excelenţă al revelaţiei dumnezeiești.

Sfinții Prooroci Moise şi Ilie se află de o parte şi de alta a Mântuitorului, stând fiecare pe câte un pisc. Ilie se află în partea stângă a imaginii (la dreapta lui Hristos), iar Moise în partea dreaptă. Acești doi Mari Prooroci ai Vechiului Legământ sunt singurii oameni din poporul lui Israel care au văzut slava lui Dumnezeu și au auzit glasul Lui, Moise în norul luminos pe muntele Sinai (Ieșirea 34, 4-29) şi Ilie „în adiere de vânt lin” (III Regi 19, 12) pe muntele Horeb.
  Moise este reprezentat tânăr, sugerând că omul cu viață în Dumnezeu e mereu tânăr, dar și că Legea divină nu îmbătrânește, ţinând în mâini Tablele Legii, iar Ilie este reprezentat sub chipul unui bătrân cu părul lung, semnificând înțelepciunea veșnică a lui Dumnezeu.
Amândoi stau în picioare într-o atitudine plină de cucernicie, înclinaţi către Hristos. Sunt reprezentaţi pe culmi pentru că sunt oameni ai înălţimilor duhovniceşti, desăvârșiți în virtuți. De aceea, împreună cu Hristos poartă aureolele sfințeniei.
   Potrivit unor tâlcuiri ale Sfântului Maxim Mărturisitorul, Moise reprezintă pe cei adormiți, iar Ilie pe cei vii; Moise şi Ilie evocă Şeolul (Tărâmul morţilor) și Cerul, pentru că Moise a gustat moartea, iar Ilie este viu, fiind ridicat la cer într-un car de foc. Înfăţişând alături de Hristos deopotrivă viii şi morţii, icoana afirmă că Iisus Hristos, ca Dumnezeu, are deplină putere asupra vieţii şi a morţii. Moise şi Ilie reprezintă totodată și cele două căi (moduri) de viețuire binecuvântate ale omului: căsătoria şi fecioria.
   Ei simbolizează în acelaşi timp Pronia (Moise) și Judecata (Ilie) lui Dumnezeu, dar și Legea şi Proorocii, a căror plinire este Hristos. Prezența lor trebuia să le confirme ucenicilor că Hristos nu calcă Legea și Proorocii (cum Îl calomniau iudeii), ci că Hristos este dătătorul și plinirea lor.
   Deoarece, potrivit relatării Sfântului Evanghelist Luca, Moise şi Ilie s-au arătat şi ei în slavă (9, 31), și ei sunt reprezentaţi adesea în interiorul cercului luminos. Prezenţa lui Moise ne aminteşte de experienţa sa de pe muntele Sinai când el însuşi s-a umplut de strălucire. „Iar când se pogora Moise din muntele Sinai, având în mâini cele două table ale Legii, el nu ştia că faţa sa strălucea, pentru că grăise Dumnezeu cu el.” (Ieşire 34, 29)

 Apostolii Petru, Iacov și Ioan sunt reprezentaţi căzuţi la pământ, ferindu-şi sau acoperindu-şi privirea la vederea slavei dumnezeieşti.
Atitudinea lor exprimă deopotrivă teamă, uimire şi bucurie la vederea lui Hristos strălucind și la auzul glasului Tatălui ceresc. Deoarece ei nu sunt încă desprinşi de cele omeneşti, starea lor exprimă în același timp și contemplație și tulburare.
  Acești trei ucenici mai apropiați ai lui Hristos, care s-au învrednicit de vederea slavei lui Dumnezeu, au fost martori și ai învierii fiicei lui Iair(Marcu 5, 37) şi îi vom regăsi din nou în Grădina Ghetsimani(Marcu 14, 33).
     În stanga icoanei se află Petru, (Ioan la mijloc, Iacov în dreapta), ridicându-şi o mână spre Hristos și grăind către El să ridice trei colibe…
     După Sfântul Ioan Gură de Aur, doar pe acești trei ucenici i-a ales Hristos ca să li Se descopere în slavă deoarece Petru Îl iubea mult pe Hristos, Ioan era iubit mult de Hristos, iar Iacov şi-a mărturisit râvna până la jertfă pentru Hristos (fiind primul Apostol martirizat de iudei). Totodată, într-un înțeles mistic, cei trei reprezintă virtuțile care fac sufletul văzător de Dumnezeu: credința, nădejdea și dragostea.
    Prezenţa lor în număr de trei era cerută şi de Legea lui Moise pentru adeverirea publică a unei mărturii. Dacă Moise şi Ilie reprezentau Tărâmul Morţii şi Cerul, ucenicii îi reprezintă pe cei vii de pe pământ, cu toții aflați sub ocârmuirea lui Dumnezeu.
   Astfel, Vechiul şi Noul Legământ sunt reprezentate aici unificate în Hristos prin Moise şi Ilie pe de o parte, şi prin cei trei ucenici, pe de altă parte. Aducându-i de față pe cei doi mari Prooroci, Mântuitorul îi învață pe ucenici să fie desăvârșiți în blândețe (ca Moise) și în trezvie sau râvnă pentru Dumnezeu (ca Ilie) pentru a fi buni păstori ai poporului Său.
    În unele reprezentări, Hristos împreună cu cei trei ucenici sunt reprezentaţi și urcând şi coborând muntele, însă aceste scene secundare încarcă imaginea şi distrag atenţia de la esenţa minunii Transfigurării Domnului.

   Experiența Apostolilor pe muntele Taborului reprezintă experiența mistică cea mai înaltă a unui creștin și a Bisericii întregi înseși. Vederea extatică, nemijlocită, a lui Dumnezeu, după ce omul a înaintat duhovnicește pe treptele despătimirii și ale contemplării, are loc nu prin efortul omului, ci prin descoperirea și puterea harului dumnezeiesc, printr-o răpire a Duhului Sfânt, mai presus de fire și de înțelegere, în norul supraluminos, inepuizabil, al iubirii și fericirii dumnezeiești. Cel ce vede lumina divină o experiază ca pe un vast infinit, intim și sfânt adăpost al iubirii care-l primește în interiorul lui. Este intrarea în cortul nefăcut de mână omenescă al Dumnezeirii, pe care l-a văzut Moise pe muntele Sinai, și care este Însuși Fiul cel iubit al Tatălui, înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu, Care cuprinde cu iubire toată creația și în Care Tatăl Își are din veșnicie toată bunăvoirea. Este intrarea în Împărăția, binecuvântată și veșnică a lui Dumnezeu, unde a fost înălțat Ilie deasupra existenței naturale. De aceea Petru, odihnit (copleșit) de uimire, a vrut să facă trei corturi pentru Hristos, pentru Moise și pentru Ilie, ca să nu mai plece de acolo, căci, văzând slava lui Hristos, a ieșit din timp, pregustând fericirea veșnică dumnezeiască.
     Iar lumina dumnezeiască este trăită ca intrare într-un templu cu multe încăperi  („În casa Tatălui Meu multe locaşuri sunt” – Ioan 14, 2.), începând cu cea mai dinafară și sfârșind cu Sfânta Sfintelor sau cu intimitatea nepătrunsă a ființei divine. Aceasta este Taina veșnic ascunsă în Adâncul (Întunericul divin) necreat de unde pornesc într-o procesiune fără sfârșit valurile de lumină (înțelegere) și iubire, unul după altul, ca dintr-un altar care pare credincioșilor din naos înecat în întuneric, dar de unde țâșnesc licăririle făcliilor (energiile divine) ce-și întind lumina lină în naos.
     După chipul și asemănarea acestui cort imaterial și veșnic, care este Hristos, este Biserica, și de aceea este una, sfântă, sobornicească și apostolească. Biserica este Taborul lumii, unde e prezent Hristos strălucind prin Tainele și rânduielile ei, și totodată este anticiparea Împărăției Cerurilor. În Biserică începe și continuă desăvâșirea spirituală a omului, înaintând în veacurile (treptele) nesfârșite în lăuntrul ei, care este însuși sânul lui Dumnezeu. Credinciosul trăiește tot mai deplin creșterea în iubirea caldă și senină în sânul Bisericii ca pe o odihnă reciprocă a lui în Hristos și a lui Hristos în El. Astfel cortul trecător și văzut (firea umană) se îmbracă în cortul netrecător și nevăzut al harului dumnezeiesc. Sub razele lui, omul se transfigurează, pregustând starea de supremă bunătate, blândețe, curăție, înțelegere și iubire, asemănându-se cu Hristos. Aceasta este starea de îndumnezeire, de unire mereu mai sporită prin har cu Dumnezeu.

Niciun comentariu:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...