"Scopul este să trăim ortodox, nu numai să vorbim şi să scriem ortodox." (Cuviosul Paisie Aghioritul)

Sfântul Ioan Hrisostom - luminător și dascăl al lumiiÎmpovărat și dezamăgit de mulțimea problemelor, care-i îngrădesc libertatea, omul contemporan, ca și omul secolului IV caută odihna și distracțiile. De fapt, ceea ce caută el, este vindecarea sufletului său, pentru că simte că acolo este adevărata rană. Întrucât, oamenii acestor vremuri, și îndeosebi copiii trec prin diferite dezechilibre și carențe morale și educaționale, educația cunoaște o tot mai mare importanță și necesitate, astăzi, când e nevoie mai mult ca oricând de împletirea dintre cuvânt și faptă, este nevoie mai mult ca oricând de exemple vii, responsabile și morale. Apelul la marii dascăli ai creștinătății este un îndemn la simplitate, frumusețe spirituală și dăruire.
Din marea cetate a Antiohiei, a acestui mare oraș ce încânta privirea prin peisajul natural în care pădurile de chiparoși adăposteau și descopereau ca o licărire din loc în loc, temple din marmură închinate zeilor păgâne, ni se descoperă o apariție excepțională pentru vremea și mediul său, o personalitate care se deosebea prin idealurile și viețuirea sa de atmosfera spirituală și morală ce domnea în Antiohia în secolul IV.
Ioan Hrisostom aparținea unei societăți și unei lumi de conflicte, de răsturnări de situații și de oameni. Pe fundalul acestor răutăți, oamenii își continuă mersul lor distrugător. Acesta alcătuiește însăși istoria acestei perioade, istorie în care „oamenii cred și se roagă, se iubesc sau se urăsc cu pasiune, se entuziasmează și se ticăloșesc, se ridică și cad, se prigonesc, se trădează, se răzbună, etc.”[1]
În această atmosferă de criză morală și de dezechilibru sufletesc își desfășoară Sf. Ioan Hrisostom minunata sa operă de înnoire morală și spirituală, de luptă împotriva păgânismului, care distrusese toate valorile morale.
El a făcut studii strălucite în renumite școli ale vremii - Cezareea, Capadocia, Antiohia, Alexandria, Atena, Constantinopol, fiind vrednică de admirat seriozitatea și gravitatea purtării lui din timpul studiilor. El poate fi numit cu dreptate modelul studentului dornic de cunoaștere, care a avut înțelepciunea de a îndepărta ceea ce-i nefolositor de ceea ce-i folositor, într-un cuvânt, „de a cerne grâul de neghină”; era modelul studentului sârguincios și serios, care manifesta respect atât față de dascăli, cât și față de colegii lui. Și ce poate fi mai înălțător pentru vârsta de care se-nvrednicea acest mare dascăl, decât acea îndemânare și înțelepciune de a alege din științe, nu ceea ce este mai plăcut și încântă auzul, ci ceea ce este mai folositor, mai înălțător, având în acest sens marea mărturisire a Sf. Grigorie de Nazianz, care afirma că, instrucția pentru tineri poate fi „un izvor de zidire sau un început de ruină”.[2]
În spatele marilor oameni au stat modele de adevărate mame, care prin puterea exemplului și-au îndrumat copiii spre o educație completă, în care valoarea adevărată nu o dă inteligența, nici sociabilitatea, nici competența sau dezvoltarea personală, ci desăvârșirea. Termenul de dezvoltare este unul limitat, cu ramificații și cu terminații, pe când cel de desăvârșire este unul continuu, mereu orientat în sus, spre Înalt.
Dacă cuvintele frumoase te impulsionează, exemplul virtuos te atrage, de aceea primul mijloc de educație este bunul exemplu al mamei, care a înțeles și și-a asumat faptul că, jertfa înseamnă și durere și bucurie, a înțeles, de fapt că numai prin osteneală și îndurarea și transformarea suferinței va birui. Înțelegând această mare taină și, mai ales, nelipsindu-l pe copil de dragostea și de afecțiunea de care are nevoie pentru a se dezvolta armonios și pentru a putea face față tuturor problemelor ivite în viață, luând seama la întreaga lui viață, la tovărășiile, la cuvintele, la comportamentul lui, înconjurându-l cu povețe și cu îndemnuri folositoare și de suflet, mama, ca un grădinar minunat va îndepărta ceea ce este nefolositor și va adăuga ceea ce este de trebuință. Așa a fost Antuza, vrednica sa mamă, intenționată spre bine, în care virtuțile dragostei, înțelegerii, milei creștine lucrau atât de armonios în sufletul ei sensibil  și plin de duioșie.
Sfântul Ioan a fost atras, mai ales de frumusețile naturale, îmbinând armonios în cunoștințele sale aspecte ale vieții cu cele ale frumosului natural. Ioan Hrisostom este admirat nu numai pentru aleasa lui oratorie și pentru frumosul stil curgător, ci el este admirat, mai ales, pentru faptul că trăia deplin ceea ce spunea, tocmai de aceea el recomandă stăruitor tuturor retorilor să nu se lase înșelați de orgoliul frumoaselor cuvântări, devenind doar mânuitori ai formei, ci să pătrundă la esență, să pună cât mai mult accent pe fond, ba mai mult, să ajungă să stingă armonia dintre fond și formă, această armonie desăvârșită, care nu numai că le va fi de folos lor înșile, ci și ascultătorilor lor, prezentându-le frumosul în toată splendoarea lui adâncă. 
Ioan avea o mare dragoste față de om, însă această dragoste a lui de om nu ținea seama de clasele sociale și nu făcea discriminări între oameni. El iubea omul prin ceea ce este el ca om, iar nu datorită unor calități sau realizări ale sale: „Fără dragoste, toate celelalte calități și creații ale omului n-au valoare, pentru că nu promovează viața și fericirea. Dragostea este viață, este mers înainte, este lumină, este zbor spre înălțimi, este biruință asupra întunericului și asupra morții. Dragostea trebuie să înflorească în orice om și în orice situație, mai ales în împrejurările grele. Trebuie să iubim pe orice om, indiferent dacă ne este prieten sau dușman, cunoscut sau necunoscut, drept sau păcătos. Omul este cel mai prețios lucru care există în lume, mai valoros decât întreaga lume. Să imităm pe Dumnezeu care nu are dușmănie, ci numai dragoste față de om.”[3]
Punând în centrul preocupărilor sale omul, asupra căruia s-a aplecat cu atâta dragoste și dăruire, Ioan Hrisostom era conștient și credea cu tărie în puterea de îndreptare spre bine a acestuia, de perfecționare continuă. El însuși mărturisea în cuvântările sale despre marea valoare pe care o are sufletul omului, mai mare chiar decât întreaga lume. Ridicând condiția umană la această valoare extraordinară, el îl cheamă pe om la misiune, la o responsabilitate unică în această viață.
Ca o notă distinctă pentru veacul său este de remarcat faptul că, el nu era un speculativ, ci era unul care urmărea transformarea profundă a omului, orientarea lui deplină spre un mod de viață cu totul nou. Tocmai datorită acestui aspect, omul hrisostomic „nu e un om schematic, abstract, construit cu imaginația în cabinetul de lucru, ci un om adevărat, văzut în zbuciumul și lupta vieții, zugrăvit pe toate treptele existenței”, mărturisea Profesorul I. G. Coman.[4] Centrat pe simplitate, naturalețe, viață, stilul și limba Sf. Ioan împrumută aceste însușiri din însăși personalitatea sa, acordând în același timp atâta armonie și atâta cântec scrierilor și cuvântărilor sale, prin îmbinarea deosebit de atrăgătoare dintre fond și formă.
Pentru realizarea acestei opere mărețe, de zidire morală și spirituală, care începe din interior și se continuă în afară, este necesar ca, mai întâi, cel care a primit darul și puterea de a-i învăța și de a-i orienta pe ceilalți, să lupte cu sine, pentru a putea apoi lupta cu cei de lângă el, să fie el întâi modelul în această minunată operă de sinergie între cuvânt și faptă. Ioan a înțeles aceste adevăruri, iar prin exemplul vieții proprii, prin cultura lui înaltă, prin darul oratoric s-a făcut părtaș la suferințele și frământările oamenilor timpului său, înțelegându-le și având în continuare forța și puterea necesare de a le arăta adevărata față a lucrurilor.
Prin viața și prin măiestria cuvântărilor și a scrierilor sale, Sfântul Ioan Gură de Aur a fost  și rămâne de-a lungul timpului un model.
Pătrunzând cu sfială, și totodată, cu stângăcie în lumea acestui minunat om al cuvântului și al faptei, gustând câte puțin, atât cât mi-a permis condiția de om, din minunățiile acestui mare deschizător de drumuri, în continuarea reliefării portretului său- atât de complet și de desăvârșit,- aș lăsa să vorbească cuvintele mari ale unor oameni luminați și biografi de renume: „Având o inteligență vioaie, un suflet înflăcărat și fraged, o sensibilitate vie, bun. Blând, generos, manifestând față de săraci acea blândețe compătimitoare, care va constitui izvorul elocinței sale, entuziasmându-se pentru ceea ce i se părea lui că este drept și adevărat, însă fără amărăciune, fără mânie, incapabil de prefăcătorie sau lașitate, având un caracter deschis ca și chipul său luminos, cu o statornicie neîntâlnită la tineri, Ioan avea ceva hotărât, aproape marțial în hotărârile lui, ceea ce-l amintea pe tatăl său”[5]. Un alt biograf scria- „Niciodată nu a rostit vreun cuvânt jignitor sau nepoliticos. Înăbușea orice pornire de mânie justificată împotriva păcatelor și răutăților, recunoscând că este o nebunie să osândești greșelile altora înainte să ți le îndreptezi pe ale tale proprii. Cultiva tăcerea cu o abnegație de sine vrednică de admirație, cunoscându-i-se darul vorbirii de care dispunea”[6].
Ioan, prin stilul armonios și prin cuvântările sale, prin care și-a câștigat epitetul de „Gură de Aur”, datorită adâncimii cuvintelor sale, a realizat, într-o frumoasă îmbinare acea minunată operă de dăruire și de eleganță, dusă până la sacrificiu, cunoscut fiind faptul că, fiecare pagină din opera oratorică și pedagogică a Sfântului Ioan Hrisostom cuprinde o continuă „ invitație la iubire”.


[1] Prof. Teodor M. Popescu, Epoca Sfântului Ioan Gură de Aur, rev. Ortodoxia, 1957, nr. 4, p.532.
[2] Episcop vicar Adrian Botoșăneanul, Aspecte ale vieții sociale oglindite în opera Sfântului Vasile,  Revista S.M.M. 1979, nr 1-2, p. 140.
[3] Pr. Prof. Dumitru Călugăru, Actualitatea ideilor pedagogice în unele din lucrările Sf. Trei Ierarhi, revista M.A. 1974, nr 1-3, p.415.
[4] Pr. Prof. Ioan G. Coman, Actualitatea Sfântului Ioan Gură de Aur, rev. S.T. 1955, nr. 7-8, p. 354.
[5] Arhidiac. Prof. Dr. Ioan Zăgrean, Sfinții Trei Ierarhi, strălucite și neîntrecute modele de virtute creștină, rev. M. B., 1972, nr. 1-2, p.31
[6] Ibidem, p. 32

Niciun comentariu:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...